Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), mely 2018. január 2-től lépett hatályba.

A jogszabály változásából következően a közművelődési tevékenység támogatását kötelező feladatként ellátó települési önkormányzatok 2018-ban a korábbi évekhez képest több alkalommal tárgyalnak közművelődési napirendet. A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézmények, a közművelődési szakemberek, a közművelődési feladatot közművelődési megállapodással ellátó szervezetek, a közművelődési célú egyesületek is fokozottan figyelnek az őket érintő teendők megoldására.

Az utóbbi időszakban a közművelődési intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság működésével, működtetésével kapcsolatban nőtt meg az érdeklődés. Ez a témakör egyaránt érinti a települési önkormányzatot, a közművelődési intézmények vezetőit és azokat a közművelődési szakembereket, akik a pályázatokra jelentkeznek.

Kérdés: Melyik jogszabályok alapján kell létrehozni és működtetni a magasabb vezetői pályázatokat véleményező bizottságot?

Válasz: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § további részletszabályokat állapít meg.

Kérdés: Ki hozza létre a bizottságot?

Válasz: A bizottságot az igazgatói pályázatot kiíró települési önkormányzat hozza létre és dönt a bizottság tagjainak személyéről.

Kérdés: Hány tagja lehet a bizottságnak?

Válasz: A bizottságnak legalább háromtagúnak kell lennie az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés előírása szerint. A jogszabály csak a minimumlétszámot határozza meg, lehet háromnál több tagja is a bizottságnak.

Kérdés: Kik lehetnek a bizottság tagjai?

Válasz: A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közalkalmazotti Tanács egy tagja.

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a reprezentatív szakszervezet egy tagja.

Az 1992. évi XXXIII. tv. 6/A. § rendelkezik a szakszervezet reprezentativitásáról. A (2) bekezdés szerint Területi (megyei) vagy települési szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy c) amely az adott fenntartott munkáltatók legalább 20%-ában reprezentatív, legalább egy ágazatban. (3) Ágazati (alágazati, szakágazati) szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri az ágazatban (alágazatban, szakágazatban) foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át. (4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik. (5) A (2) – (4) bekezdés szerinti reprezentativitást 2014. március 31-ével, ezt követően minden ötödik év március 31-ével kell ismételten megállapítani.

Arról, hogy a településen pályáztatott közművelődési intézményben melyik, a helyi, megyei vagy országos szinten reprezentatív szakszervezet, a pályáztató szervezetnek kell rendelkeznie információval.

A 150/1992. (XII. 20.) Korm. r. 7. § (2) b) pont szerint egy országos szakmai szervezet egy képviselője (vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő) is tagja a bizottságnak.

A vezetői pályázatot kiíró önkormányzat megkeresésére az országos szakmai szervezetek közül a Kulturális Központok Országos Szövetsége (www.kkosz.hu), a Magyar Népművelők Egyesülete (www.mane.hu) és az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. (www.kozossegimuvelodes.hu) delegáltjai vesznek részt a bizottsági munkában.

A delegálásról, a pályáztató szervezet az országos szakmai szervezethez benyújtott kérelme alapján a vezetőség hoz döntést. A delegált személy a saját szakmai véleményét írásba foglalhatja. Amennyiben írásos vélemény készül, az a bizottsági vélemény szoros melléklete.

A pályázatot kiíró önkormányzat mérlegelési jogkörében érvényesen dönthet úgy is, hogy az országos szakmai szervezet képviselője helyett a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőt kér fel a bizottsági tagnak. A kulturális szakértői lista a

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kulturalis-szakertoi-tevekenyseg linken érhető el. A közművelődési intézmények esetében közművelődési szakértő felkérése szükséges. A felkért kulturális szakértő a saját szakmai véleményét írásba foglalja, mely a bizottsági vélemény szoros melléklete.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés szerint tagja lehet a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja is.

A bizottság vizsgálja a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmény teljesülését is.

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/G. § (1) írja elő a feltétel teljesítési kötelezettséget. Közművelődési intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

A követelményt és az igazolás módját a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell. Ha nem tartalmazza, a követelményt a pályázónak a jogszabály erejénél fogva kell teljesítenie.

A feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a pályázó csatolta a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.

A jogszabály engedélyezi a feltétel halasztott teljesítését is. Ekkor a pályázónak nyilatkozatban kell vállalnia a feltétel teljesítését.

A bizottság foglalkozik az hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal is.

A témakörrel kapcsolatos további kérdések feltehetők az NMI Művelődési Intézet megyei irodáiban dolgozó szakmai munkatársaknak, beküldhetők a titkarsag@nminkft.hu elektronikus levélcímre is.